Szakmai továbbképzés

2015. április 24-én (pénteken) szakmai továbbképzés miatt az óvoda zárva lesz.

Kérem, aki nem dolgozik és meg tudja oldani, ezen a napon tartsa otthon gyermekét. Természetesen, azok részére, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, ügyeletet tartunk.

Megértésüket köszönöm!


                                        Óvodavezető

Tavaszi szünet

Húsvét témahét a Ficánka csoportban

    

A mi óvodánk

Óvodánk 5 csoporttal működő önálló intézmény.
Fenntartója: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete.
Intézményünk, településünk központjában, védett, zöldövezeti környezetben helyezkedik el.
Korszerű, sok fával körülvett udvarunk mellett, a szomszédságunkban lévő kiserdő megfelellő mozgás, és játszó területet biztosít az idejáró gyermekeink számára.

 Férőhelyeink száma: 130 fő, szeptemberben 102 kisgyermekünk érkezett, jelenleg 111-en vagyunk.
A férőhelyek számától függően fogadjuk azokat a 2, 5 éves korú gyermekeket, akik fél éven belül betöltik a 3. életévüket.
Épületünk külső és belső felújításon ment keresztül, csoportszobáink tágasak, világosak, esztétikusak, otthonosak és jól felszereltek.

Két éve elkészült a Só szobánk, mely reméljük, betölti egészségmegőrző- és megelőző szerepét.
Az idei évben egy újabb gyöngyszemmel gyarapodik óvodánk. Az OVI-FOCI pályázat keretében hamarosan elkészül a 6x12 méteres műfüves focipályánk, mely nemcsak a gyermekek mozgásigényét, mozgásfejlesztését szolgálja, a sportolásnak, szabadidős tevékenységeknek ad helyet, hanem a családi sportnapok színtere is lesz.

Mosdóhelyiségeink a mai kornak megfelelőek, biztosítva a gyermekek részére az intimitást.

Nevelőtestületünk több éves szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusokból és dajkákból áll, rendszeres önképzéssel igyekszik megfelelni korunk társadalmi és szakmai kihívásainak. Munkánkat gyógypedagógus, utazó logopédus és beszédfejlesztő segíti.

Befogadó szemléletünkhöz híven fogadjuk az integráltan nevelhető más nevelési igényű gyermekeket.
Nevelőmunkánk a helyi hagyományokra, művészetekre épül. Valljuk, hogy a gyermekek, a tevékenységek során szerzett tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, s általuk fejlődnek. Ennek elsődleges terepe a játék és a teljes óvodai élet. Ezért minden lehetőséget kihasználunk óvodánk szűkebb és tágabb környezetében, hogy minél több tevékenységben, élményben vegyenek részt az idejáró gyermekek. Ezt szolgálják, azok a színes, gazdag programok is, melyeket egész évben biztosítunk számukra: Ősz kincsei projekt; Téli ünnepek projekt; Bábszínház látogatás; Úszásoktatás, vízhez szoktatás; Jeles napjaink Téma hetei…(és még sorolhatnám).

Intézményünk helyzetéből adódóan kiemelt feladatként kezeljük a gondozást - szokások kialakítását, az egyéni bánásmódot, egészséges életmód kialakítását, a helyi hagyományok ápolását és a gyermekvédelmet.
Igyekszünk szoros, jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, szeretnénk minél jobban bevonni őket nevelőmunkánkba, amit óvodánk nyitottsága lehetővé is tesz.

Célunk: a tanulási képességek elsajátítása, alapkészségek, kulcskompetenciák megfelelő birtoklása révén gyermekeink nyitottabb, alkalmazkodó, kreatív fiatalokká váljanak.

„Továbbra is arra törekszünk, hogy a szivárvány sokszínűségével: a művészetek eszközeivel közvetítsük az esztétikaiértéket, s gyermekeink humorral teli, vidám légkörben, változatos tevékenységekkel, játékosan töltsék el óvodás éveiket.”

 

                                                                   óvodavezető

Végre elkezdődött...

és hamarosan befejeződik, az OVI-FOCI pályázat keretében - két lépésben, a 6 x 12 m-es, műanyaghálóval fedett, műfüves focipálya telepítése.


Első ütemben: maga a pálya telepítése, aljzat kialakítása történik - a hét végére el is készül.
Második ütemben: a műfű telepítése lesz. Bízunk benne, hogy ez is hamarosan megvalósul.

Izgatottan várjuk, hogy mikor vehetjük birtokunkba, ezt a csodás létesítményt!

 

Óvodavezető

Óvodai beíratás a 2015/2016-os nevelési évre

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat részéről tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Napraforgó Óvodában a gyermekeket a 2015/2016-os nevelési évre 2015. április 22. 23. 24. napján (szerdától –péntekig ) 8,00 - 17,00 óra között lehet beíratni.

 Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése szerint:
"A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt."


A 2015/2016-os nevelési évben az óvodába felvehető az a gyermek, aki

  •  a 3. életévét betöltötte,
  •  a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves, és annál idősebb korú gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 


Az óvodai beiratkozásnál be kell mutatni:

  •   a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  •   a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcím kártyáját),
  •   a gyermek TAJ kártyáját,
  •   a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
  •   és kérjük, hozzák magukkal a beíratandó gyermeket is.


Elsősorban a gyermeket abba az óvodába kell beíratni, melynek a körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, jelen esetben a mi óvodánk körzethatára Táborfalva Nagyközség területe. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszik, más körzetben élő gyermekeket is fogadunk.

Alapító okiratunk szerint óvodánk biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében, beiratkozáshoz, kérjük, hozza magával a szakértői véleményt is.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodavezető az óvoda felvétel tárgyában meghozott döntésről legkésőbb 2015. május 30.-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján - az  elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése elleni kérelem tekintetében, a fenntartó nevében, a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjed.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Szakmai nap

Kedves Szülők!

2015. március 27-én (pénteken) Szakmai nap lesz óvodánkban a környékbeli óvodavezetők részére.

Kérem, aki nem dolgozik és meg tudja oldani, ezen a napon tartsa otthon gyermekét! Természetesen, azok részére, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönöm.

óvodavezető

Nyílt nap

Környezettudatos intézmény projekt

Márciusi programjaink

Március 05. Környezettudatos projekt keretében elektronikai hulladék gyűjtése

Március 06. Nőnapi megemlékezés a csoportokban

Március 06. Bábszínház látogatás Kecskemétre a Ciróka bábszínházba, A székely menyecske és az ördög c. előadásre

Március 10. Étkezési térítési díjak befizetése

Március 12. Úszás, vízhez szoktatás du.12.00-13.30

Március 13. Megemlékezés március 15-ről - csoportonként

Március 15. A nagycsoportosokkal részt veszünk a községi ünnepélyen - koszorúzás a kopjafánál

Március 19. Pótfényképezés – szülői igény szerint de. 8.00 órától

Március 25. Nyílt nap a Micimackó csoportban de. 8.00 – 10.30-ig

Március 27. Szakmai nap

A védőnői és az iskolaérettségi vizsgálatok a Szakszolgálatnál folytatódnak ebben a hónapban is. Középsős gyermekek mérése a DIIFFER módszerrel.

Farsangi bál

Navigáció
Dokumentumok
- A mi óvodánk
- Házirend
- SzMSz
- Pedagógiai program
- Különös közzétételi lista
- Hasznos információk
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 3
· Legújabb tag: csaba